Wij bieden structuur, duidelijkheid
en een terugkerend dagritme.

Privacyverklaring


Nieuwe versie: 13-04-2022
Dagbesteding Waadhoeke houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg. Op de registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze registraties worden niet buiten Europa verwerkt.
 
Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.
 
Dagbesteding Waadhoeke is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijke voor de verwerking van u persoonsgegevens.
 
Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
De grondslag waarop het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op:

U geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de zorgovereenkomst die Dagbesteding Waadhoeke met u heeft gesloten.
Er is een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken. 
De volgende persoonsgegevens kunnen, indien noodzaklelijk voor de hulpverlening, door Dagbesteding Waadhoeke worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens van de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger en familieleden;
 • BSN-nummer;
 • Emailadres en telefoongegevens van de cliënt en (wettelijk) vertegenwoordiger;
 • Indicatiegegevens;
 • Hulpverleningsgegevens. 
Toegang tot het cliëntdossier
Behalve de directie van Dagbesteding Waadhoeke heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Dagbesteding Waadhoeke wordt samengesteld. Dit zijn:
 1. Begeleiders
 2. Assistent begeleiders 
De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per locatie wordt bepaald wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliëntdossier.
 
Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen. 
Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien. 
Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Dagbesteding Waadhoeke, persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. 
In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat zorgaanbieders, waaronder Dagbesteding Waadhoeke persoonsgegevens en gegevens over gezondheid mogen uitwisselen met Wlz-uitvoerders, het CAK en het CIZ, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. 
Bewaartermijnen

Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:
 • Bij volwassenen (Wlz) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het dossier.
 • Bij volwassenen (Wmo) is de bewaartermijn vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het dossier.
 • Bij jeugdigen (jeugdhulp) is de bewaartermijn twintig (20) jaar na de laatste wijziging in het dossier.
 • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden. 
 
Rechten van de cliënt
De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen. 
Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen (artikel 20 AVG),
 • Het recht op vergetelheid: verwijdering van (alle) gegevens dossier en het recht om ‘vergeten’ te worden (artikel 17 AVG)
 • Het recht op inzage in het dossier, en het recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG), 
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken (voor meer informatie over situaties en criteria verwijzen wij u naar de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-beperking-van-de-verwerking-in-6348),
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 
Wanneer u gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.
 
Verwerking van gegevens
Betrokken instanties en ketenpartners waar Dagbesteding Waadhoeke gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een verwerkingsregister. U mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend. 
Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken. Komen wij er samen niet uit, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Dagbesteding Waadhoeke
Zweinserweg 7
8812 JN Peins
06-83409573
info@dagbestedingwaadhoeke.nl
 
Functionaris gegevensbescherming Dagbesteding Waadhoeke
Marlon van Raak
Zweinserweg 7
8812 JN Peins
06-83409573

info@dagbestedingwaadhoeke.nl


Privacyverklaring omtrent website
Uw privacy is voor Dagbesteding Waadhoeke van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website http://www.dagbestedingwaadhoeke.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Dagbesteding Waadhoeke.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Foto's
Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we u niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert- Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.